Linux

Linux нь free software бөгөөд үнэ төлбөргүйгээр өргөн хүрээтэй ашиглагддаг. Linux систем нь хамгаалалт сайтай, бараг вирустдэггүй, шинэчлэлт хурдан явагддаг, эх код нь нээлттэй зэрэг олон боломжуудтай үйлдлийн систем юм. Энэ үйлдлийн системд сонирхолтой хүн бүхэнд зориулсан сургалт


Тавигдах шаардлага
 • Мэдээллийн технологийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Performing Basic
 • System Management Tasks Installing Red Hat Enterprise
 • Linux Server
 • Using Essential Tools
 • Essential File Management Tools
 • Working With Text Files
 • Connecting to a RHEL Server (SSH)
 • Managing Users and Groups Configuring Networking
2
Operating Red Hat
 • Enterprise Linux Server
 • Managing Processes
 • Managing Software Working with Virtual Machines
 • Scheduling Tasks
 • Configuring Logging
 • Managing Partitions
 • Managing LVM Logical
 • Volumes
3
Performing
 • Advanced System
 • Administration Tasks
 • Managing the Kernel
 • Applying Essential
 • Troubleshooting Skills
4
Managing Network
 • Services (including security)
 • Managing HTTP Services
 • Configuring MySQL Server
 • Installing PHP
 • Managing SELinux
 • Configuring a Firewall
 • Configuring FTP Services
 • Configuring Time Services
 • Configuring VNC Access

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.