IOS

Зөвхөн Apple - н тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнүүд болох Iphone, Ipad - д зориулж аппликэшн хөгжүүлэх сургалт юм.


Тавигдах шаардлага
 • С болон Java хэлний ерөнхий мэдлэгтэй байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
IOS хөгжүүлэлтийн орчин, хэрэглэгдэх зүйлсүүд
 • iOS хөгжүүлэлтийн орчин(XCode IDE) ийн талаар ойлголт, бүтэц зохион байгуулалт, архитектур
 • Шинэ прожект үүсгэж эхний апп болох HelloWorld бичиж үзэн iOS Simulator дээр үр дүнг харуулах
 • Прожектын бүтэц зохион байгуулалт
 •  Objective-C үндсэн өгөгдлийн төрлүүд (NSObject, NSString, NSInteger, …)
 • Үндсэн ui component-үүд. (UIView, UIButton, UILabel …)
 • developer.apple.com
2
Анхны апп-аа хийж үзэх (үндсэн component-үүдийг кодтой холбох)
 • AppDelegate, UIViewController
 • Үндсэн component-үүд кодтой холбож шинж чанарыг өөрчлөх, тэдгээрийн үзэгдэлийг барьж авах буюу event handling
 • MVC бүтэц 
 • Тооны машины апп хийж үзэх
3
Хэрэглэгчийн интерфэйс хооронд шилжих
 • Удамшсан хэрэглэгчийн харагдац үүсгэх (initWithNibName, viewDidLoad, viewDidAppear зэрэг үзэгдэлүүд)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйс хооронд шилжих буюу 1 харагдацаас өөр харагдацруу шилжилт хийх (UINavigationController, UITabBarController)
 • Харагдац хооронд өгөгдөл дамжуулах, харилцан ажиллах талаар
4
Нийтлэг ашиглагддаг component-үүд
 • UIView, UILabel, UITextField, UITextView, UISegmentedControl, UISwitch, UISlider, UIButton, UIImageView, UIPickerView, UIDatePicker
5
Customize хийх
 • Удамшлын талаарх ойлголтыг дэлгэрүүлэх
 • iOS дээрхи удамшлын илэрлүүд
 • UI component, UIViewController-ууд болон NSObject-уудыг удамшуулж өөрийн хүссэн хэв загварт оруулах
6
Динамик өгөгдөлтэй ажиллах
 • Хэрэглэгчид богино мэдэгдэл өгөх UIAlertView
 • Динамик өгөгдөлтэй ажиллах component-үүд болох UITableView, Дэлгэцэнд 1 дор багтахгүй мэдээлэл харуулахад UIScrollView ашиглах
 • UIImageView - Зургын сан болон камертай ажиллах (Суралцагчдын мэдээлэлийг жагсаалтаар харуулах жишээ апп.)
7
Өгөгдөлтэй ажиллах
 • Plist файлаас суралцагчдын мэдээлэлийг унших харуулах
 • NSUserDefault
 • Document directory, file I/O
8
UIWebView, түүний хэрэглээ
 • UIWebView ийн хэрэглээ
 • Loader хийх (UIActivityIndicator, MBProgressHUD)
 • Өөрийн веб браусер хийж үзэх
9
Media файлтай ажиллах.
 • Видео тоглуулах
 • Богино sound effect гаргах
 • MusicPlayer хийж үзэх, background -д тоглуулах
10
WebService-тай ажиллах
 • Afnetworking –ын тухай
 • Суралцагчдын мэдээллийг сервэрээс авч харуулах
 • Сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулах хэл буюу XML, JSON бүтэцийн талаар, parse хийж дэлгэцэнд харуулах
11
Social
 • Facebook, twitter ашиглан өөрийн апп-аас мэдээлэл түгээх.
 • Мэйл бичих, дуудлага хийх, мэссэж явуулах
 • LocalNotification-ий тухай ойлголт
12
2D график эффэкт

Харагдацуудыг илүү сонирхолтой болгохын тулд зарим нэг 2D график эффект өгөх, хөдөлгөх зэрэг.

13
Protocol, Block функц

Протоколын тухай ойлголт (delegate), түүний хэрэглээ - Block функц, түүний хэрэглээ

14
Үнэлэлт дүгнэлт
 • Шалгалт авах
 • Хичээлийн турш хийж ирсэн суралцагчдын буртгэлийн аппын үнэлгээ
 • Цаашдаа апп хийхэд анхаарах зүйлсийн талаар суралцагчдад зөвлөгөө өгөх

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.