Linux

Линукс үйлдлийн системийн үндэс / Нээлттэй эхийн тухай - Командын мөртэй ажиллах - Файл, директортой ажиллах - Regular expression-ий үндэс - Скрипт ашиглах нь - пакежтай ажиллах - Хэрэглэгчийн болон аюулгүй байдлын зарим тохиргоо - Файл сервер, вэб сервер тохируулж ажиллуулах нь - Өгөгдлийн сан, PHP тохируулж ажиллуулах


Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Сургалтын агуулга

Байхгүй


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.