Oracle

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар Oracle өгөгдлийн сангийн архитектур, бүтэц, Oracle өгөгдлийн сангийн програмыг хэрхэн суулгах, програмтай хэрхэн ажиллах, өгөгдлийн сан үүсгэх, өгөгдлийн сангуудыг удирдах, аюулгүй ажиллагааг хангах талаар мэдлэг олж авна.


Тавигдах шаардлага
  • МТ-ийн анран шатны мэдлэгтэй байна
  • Өгөгдлийн сангийн анхан шатны мэдлэгтэй байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Installing Oracle software
2
Describe role as a database
3
Database adminstration, and typical tasks and tools
4
Plan oracle software installation
5
Install Oracle Grid Infrastructure for a standalone server
6
Installing Oracle database software

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.