РНР_MYSQL

Сургалтыг PHP, MySQL-ийн онолын ойлголтууд өгөхөөс гадна, практикт суурилсан хэлбэрээр туршлага солилцох, мэдлэг дамжуулах, чөлөөт ярилцлага явуулах, дасгал хийх зэрэг байдлаар явуулна. Сургалтын хугацаанд нэг жижиг хэмжээний бүрэн төслийг хийж дуусгана.


Тавигдах шаардлага
  • HTML, CSS-ийн анхан шатны суурь мэдлэгтэй
  • Вэбсайт, вэбэд суурилсан програм хангамж бүтээхийг хүсэгчид
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Хичээл 1

1. PHP, MySQL суулгаж, тохируулах, хөгжүүлэлтийн орчин бэлдэх

2. Хувьсагч, хувьсагчийн төрлүүд болон тогтмол. Операторууд. Стандарт функцүүд

3. Нөхцөлт болон давталтын операторууд

2
Хичээл 2

1. Тэмдэгт мөр ба массив, тэдгээртэй ажиллах функцүүд

2. GET, POST method. Форм

3.Хэрэглэгчийн функц

3
Хичээл 3

1. MySQL-тэй холбох. PhpMyAdmin-тай ажиллах

2. Өгөгдлийн сан үүсгэх, устгах. Хүснэгт, өгөгдлийн төрлүүд

3. Select, Insert, Update, Delete query

4
Хичээл 4

1. Left join, Right join, Inner join

2. MySQL өгөгдлийн сантай ажиллах функцүүд

5
Хичээл 5

1. Session болон Cookie

2. Вэб сервис


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.